<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-NB488QF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Đừng Bán Thông tin Cá nhân của tôi

Nếu bạn là cư dân California, bạn được phép yêu cầu chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn theo Đạo luật CCPA.
Để biết thêm chi tiết về các quyền của bạn với tư cách là Cư dân California trong Đạo luật CCPA, vui lòng xem Chính sách bảo mật và trang web của Bang California về Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA)

Chúng tôi hỗ trợ Đạo luật CCPA bằng cách cho phép cư dân California chọn từ chối tham gia mọi hoạt động bán thông tin cá nhân của họ trong tương lai bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn bên dưới.

Nếu bạn chọn thực hiện quyền từ chối của mình, chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin cá nhân nhất định để xác minh rằng bạn đã thực sự cho phép yêu cầu đó. Nếu bạn đã có tài khoản với chúng tôi, tài khoản này cũng sẽ bị xóa.